tumak-wolin.pl Ko?o ?owieckie TUMAK

tumak-wolin.pl
Title: Ko?o ?owieckie TUMAK
Keywords:
Description: Ko?o ?owieckie TUMAK Ko?o ?owieckie TUMAK Menu Skip to content Aktualno?ci Galeria Historia K? Tumak Plan polowań Nasze Ko?o ?owieckie Lista osób odpowiedzialnych za rejony polowań Cz?onkowie ko?a Akt
tumak-wolin.pl is ranked 21733279 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,475. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tumak-wolin.pl has 43% seo score.

tumak-wolin.pl Information

Website / Domain: tumak-wolin.pl
Website IP Address: 185.36.168.127
Domain DNS Server: ns2.prothost.com,ns1.prothost.com

tumak-wolin.pl Rank

Alexa Rank: 21733279
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tumak-wolin.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,475
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $367
Yearly Revenue: $4,475
Daily Unique Visitors 1,128
Monthly Unique Visitors: 33,840
Yearly Unique Visitors: 411,720

tumak-wolin.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 02 Aug 2016 09:16:02 GMT
Server Apache

tumak-wolin.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

tumak-wolin.pl Traffic Sources Chart

tumak-wolin.pl Similar Website

Domain Site Title

tumak-wolin.pl Alexa Rank History Chart

tumak-wolin.pl aleax

tumak-wolin.pl Html To Plain Text

Ko?o ?owieckie TUMAK Ko?o ?owieckie TUMAK Menu Skip to content Aktualno?ci Galeria Historia K? Tumak Plan polowań Nasze Ko?o ?owieckie Lista osób odpowiedzialnych za rejony polowań Cz?onkowie ko?a Akty prawne i pliki do pobrania Rejony polowań Gospodarka ?owiecka Trofea medalowe Strzelectwo my?liwskie Kultura etyka i tradycje ?owieckie Kynologia Forum Kontakt Aktualno?ci INFORMACJA Informujemy, ?e zebranie Zarz?du Ko?a odb?dzie si? w dniu 08.08.2016 o godz 17.00. Zebranie w dniu 01.08.2016 odwo?ane. Wszystkich, którzy maj? jakie? sprawy do za?atwienia/poruszenia serdecznie zapraszamy. 20 maja br. Sejm RP przyj?? nowelizacj? ustawy – Prawo ?owieckie, zmieniaj?c? zasady szacowania szkód ?owieckich i wyp?aty odszkodowań ( tekst w za??czeniu ) która ma obowi?zywa? od 1 stycznia 2017 r . Oznacza to , ?e od 1 stycznia 2017 r. szacowanie szkód ?owieckich b?dzie zadaniem wojewodów którzy b?d? równie? wyp?aca? odszkodowania z powo?anego do tego celu Funduszu Odszkodowawczego . Do końca bie??cego roku powy?szy proces b?dzie si? odbywa? na dotychczasowych zasadach. Tre?? zmiany ustawy mo?na przeczyta? TUTAJ INFORMACJA W DNIU 30.06.2016 OD GODZINY 17.00 NA ZAGRODZIE ?OWCZY WYSTAWIA UPOWA?NIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA INDYWIDUALNEGO DZIE? DZIECKA Kamieńskie info JAK ROZPOZNA? WIEK KOZ?A PRZED STRZA?EM W CELU PRZYPOMNIENIA Zarz?d ko?a na posiedzeniu w dniu 05.10.2015 w formie uchwa?y podj?? decyzj? o wstrzymaniu odstrza?u na dziki na terenach le?nych do odwo?ania: – ZAGRODA : wszystkie rejony za wyj?tkiem 17, 17A – LE?NICTWO DARGOB?DZ: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, – LE?NICTWO KO?CZEWO: 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 13A teren lasu – LE?NICTWO ?ADZIN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teren lasu KLIK W OBRAZEK USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo ?owieckie KOLEDZY 29.05.2016 ZARZ?D ORGANIZUJE WYJAZD NA COROCZNE PRZYSTRZELIWANIE BRONI ORAZ ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR ?OWCZEGO CH?TNI NA WYJAZD AUTOBUSEM PROSZENI S? O POTWIERDZENIE I REZERWACJ? MIEJSCA W AUTOBUSIE U kol. MIROS?AWA NIEMCA ZG?OSZENIA PRZYJMOWANE S? DO DNIA 20.05.2016. PO TYM TERMINIE KA?DY JEDZIE NA W?ASN? R?K?. Oto prezent dla nas od kolegów z ekipy DZIKARZE.PL POLOWANIE W K? ?TUMAK” SZANOWNI KOLEDZY ZAK?ADAM KA?DEMU Z NASZYCH CZ?ONKóW KO?A NOW? TECZK? OSOBOW? I PROSZ? O POBRANIE I UZUPE?NIENIE DANYCH W KARCIE EWIDENCYJNEJ ORAZ DOSTARCZENIE NA ZARZ?D SPRAWA NIE JEST A? TAK PILNA ALE MI?O BY BY?O. Przypominam ?e dane takie powinno si? aktualizowa? co najmniej raz w roku. MO?NA WYS?A? e-mail na adres: tumak-sekretarz@wp.pl karta ewidencyjna my?liwego ZE WZGL?DU NA NIECENZURALNE TRE?CI UMIESZCZANE NA NASZYM FORUM DOST?P B?DZIE NA ZASADZIE LOGOWANIA SI? HAS?O DO FORUM UDOST?PNIA TELEFONICZNIE SEKRETARZ KO?A Darz Bór odc. 153 – Broń My?liwska 2015 W DNIU 09.05.2016 O GODZ 17.00 ODB?DZIE SI? POSIEDZENIE ZARZ?DU KO?A. Cz?onkowie, którzy chcieliby przedstawi? swoje sprawy, problemy lub wnioski dotycz?ce spraw Naszego Ko?a serdecznie zapraszamy. SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY KTóRE MAJ? POMYS?Y I CHCIA?Y BY SI? W??CZY? W ORGANIZACJ? PIKNIKU – DNIA DZIECKA REGULAMIN ZAWODóW STRZELECKICH o ? PUCHAR GRYFA SZCZECI?SKIEGO ” rozgrywanych dnia 11 czerwca 2016r. regulamin_gryf_2016 Uchwa?a Naczelnej Rady ?owieckiej w sprawie nowego wzoru legitymacji PZ?. Uchwa?a nr 11/2015 z dnia 15.12.2015r. Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierz?t ?ownych. Zgodnie z Uchwa?? nr 14/2015 Naczelnej Rady ?owieckiej PZ? zosta?y wprowadzone w ?ycie nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierz?t ?ownych. Uchwala_nr_14/2015 z dnia 15.12.2015r. Oto wzór naklejki który poszed? do druku, poprzedniego wzoru niestety nie mogli?my u?y?. Tumaka u?y?o do swojej naklejki K? TUMAK O?no Lubuskie. Ale my?l? ?e ten wzór ?adniejszy. ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZ?ONKóW KO?A Anons mam dla kole?eństwa -sprawa jest dzi? oczywista przyby? nam na rykowisku super ekstra byk basista. A to o czym ta melodia, ?e ten byk tak ryczy w lesie? Bo szpicaka mu do domu jego ?ania wnet przyniesie! ?arty na bok cho? to ?wi?to co poprawia zawsze humor Oba Waligóry wiwat! Wiwat Szymon! Wiwat junior! JESZCZE RAZ SZYMON GRATULACJE I NIECH SI? CHOWA ZDROWO !!!! INFORMACJA !!!! W DNIU 30.03.2016 W GODZINACH 16.00 – 18.00 NA ZAGRODZIE ?OWCZY WYPISUJE ODSTRZA?Y PROSZ? SPRAWDZI? SWOJE ZAD?U?ENIE WOBEC KO?A ?EBY NIE BY?O ROZCZAROWANIA SZKOLENIE DLA MENERóW W dniach 9-10 kwietnia na terenie OSW Ba?yna w Pogorzelicy odb?dzie si? szkolenie dla obecnych i potencjalnych posiadaczy psów my?liwskich. Udzia? w szkoleniu jest bezp?atny dla cz?onków PZ?. Szkolenie b?dzie prowadzi? Kol. Micha? Idczak. Rozpocz?cie szkolenia 9.04.2016 o godz. 9,00. Dla ch?tnych mo?liwo?? noclegu ze ?niadaniem w kwocie 90 z?/os za dzień. Pierwszego dnia planujemy wyk?ady: ogólne zasady post?powania z psem, podstawy tresury, weterynaria – pierwsza pomoc. Wspólna biesiada przy ognisku. Drugiego dnia zaj?cia terenowe, uk?adanie ?cie?ek, od?o?enie, uk?adanie tropowca. Deklaracja uczestnictwa z zaznaczeniem ewentualnej potrzeby noclegu prosz? zg?asza? do dnia 02.04.2016 na adres e-mail jacek.pokorski@szczecin.lasy.gov.pl tel. Kontaktowy 512 366 383 Nasz Krzysztof pozyska? pierwszego BOBRA oby nie ostatni. KLIK TVP3 SZCZECIN ?SEZON NA JELENIE ROGI ? OCENA i WYCENA TROFEóW GOLENIóW 2016 klik iTV Sejm – transmisje Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa INFORMACJA W DNIU 12.03.2016r. NA ZAGRODZIE ORGANIZOWANE JEST SPOTKANIE INTEGRACYJNE CZ?ONKóW KO?A Z OKAZJI DNIA KOBIET ZAINTERESOWANI UCZESTNICTWEM PROSZENI S? O KONTAKT Z SEKRETARZEM KO?A INFORMACJA OCENA i WYCENA TROFEóW DLA K? ?TUMAK” za sezon ?owiecki 2015/16 2 marca godz. 1600 – 2000 GOLENIóW siedziba Nadle?nictwa ul. Parkowa 1 Projekt nowelizacji ustawy Prawo ?owieckie klik w obrazek Pierwsze czytanie przewidziane jest podczas najbli?szego posiedzenia Sejmu RP zaplanowanego na 24, 25, 26 lutego br. W DNIU 20.02.2016 ODB?DZIE SI? INWENTARYZACJA ZWIERZYNY METOD? P?DZENIA (WSZYSTKIE KO?A + NADLE?NICTWO) Z TEGO WZGL?DU POLOWANIE NA LISY ZOSTA?O PRZE?O?ONE NA DZIE? 21.02.2016r. (NIEDZIELA) ZARZ?D KO?A ORGANIZUJE WYJAZD NA MI?DZYNARODOWE TARGI MY?LISTWA I STRZELECTWA ” KNIEJE” W DNIU 14.02.2016 (PRZEJAZD AUTOKAREM NA KOSZT KO?A) ZBIóRKA NA ZAGRODZIE O GODZ 5.30 POWRóT OKO?O GODZ 20.00 WST?P NA TARGI 15 Z? CH?TNI NA WYJAZD PROSZENI S? O KONTAKT Z SEKRETARZEM KO?A INFORMACJA CIELAKI WSTRZYMANE – PLAN WYKONANY INFORMACJA BYKI WSTRZYMANE – PLAN WYKONANY !!!!! Andrzej RYBAK – Jak przysta?o na ?owczego ostatni byk w sezonie 8-mak waga tuszy 97 kg pozyskany rej 11 Zagroda 29.01.2016r. Szymon WALIGóRA . BYK- Dwunastak jednostronnie koronny. Pozyskany rejon 7 ksi??ka KO?CZEWO INFORMACJA BAL MY?LIWSKI ODB?DZIE SI? NA ZAGRODZIE W DNIU 06.02.2016r ZAINTERESOWANYCH PROSI SI? O KONTAKT Z SEKRETARZEM W CELU POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA. Krzysztof MIKULSKI – Byk dziesi?tak pozyskany 20.01.2016r rejon 8 Dargob?dz waga tuszy 105 kg. Druga klasa wieku. Wojciech ZIó?KOWSKI Byk 10-tak obustronnie koronny 3 klasa wieku pozyskany rejon 9 Ko?czewo 22.12.2015 INFORMACJA!!!!! W ZWI?ZKU Z POLOWANIEM NA ZAKO?CZENIE SEZONU tj. 16.01.2016 r. ZARZ?D KO?A ZAPRASZA WSZYSTKICH MY?LIWYCH NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE WRAZ Z M??AMI, ?ONAMI ORAZ KOCHANKAMI. GWARANTUJEMY POCZ?STUNEK A NAPOJE WE W?ASNYM ZAKRESIE. POCZ?TEK SPOTKANIA godz 18.00. NA ZAGRODZIE. SERDECZNIE ZAPRASZAMY INFORMACJA !!!! POSIEDZENIE ZARZ?DU Z DNIA 01.02.2016 ZOSTANIE PRZENIESIONE NA DZIE? 28.01.2016 r. INFORMACJA !!!! OD DNIA 10.01.2016 WSTRZYMUJE SI? ODSTRZA? ?A?. PLAN WYKONANY !!!!! INFORMACJA !!!! W dniu 04.01.2016 w godz 17.00 – 18.00 na posiedzeniu zarz?dy zbierane b?d? legitymacje PZ? w celu przed?u?enia wa?no?ci !!! INFORMACJA !!!! W DNIU 30.12.2015 W GODZINACH 16.00 – 19.00 NA ZAGRODZIE ?OWCZY PRZED?U?A ODSTRZA?Y INFORMACJA !!!! W DNIU 03.01.2016 ODB?DZIE SI? POLOWANIE NA ZAJ?CE W K?. SZARAK KUTNO. MY?LIWI DEKLARUJ?CY CH?? UDZIA?U W TYM POLOWANIU PROSZENI S? O KONTAKT Z PREZESEM KO?A DO DNIA 30.12.2015 . SZANOWNI KOLEDZY!!! Koledzy chc?cy uczestniczy? w polowaniu na zakończenie sezonu tj, 16.01.2016r. prosz? o potwierdzenie uczestnictwa w polowaniu telefonicznie do kol. Szymona WALIGóRY tel. 663310404. Zwi?zane jest to z wcze?niejszym zamówieniem cateringu. Catering zamawiany b?dzie na ilo?? osób zg?oszonych do polowania wi?c prosz? nie zwleka?. Wszystkim my?liwym i sympatykom ?owiectwa z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczymy zdrowia, radosnych i ciep?ych chwil sp?dzonych w gronie najbli?szych i samych udanych polowań w Nowym 2016 Roku. Niech Wam Bór Darzy, a ?w. Hubert otacza wszelk? ?ask? i opiek? tak w kniei, jak w domu i w pracy. Komisja Rewizyjna oraz Zarz?d Ko?a ?owieckiego ?TUMAK” REGULAMIN PRAC ZARZ?DU KO?A ?OWIECKIEGO ?TUMAK” Przemys?aw GAN Byk 16- tak obustronnie koronny nieregularny pozyskany 27.11.2015 rejon 8B Dargob?dz waga tuszy 115 kg. 3 klasa wieku. Marcin MISZCZYK Byk selekcyjny 12 jednostronnie koronny 3 klasa wieku pozyskany 24.11.2015 rejon 15 Ko?czewo Waga tuszy 114 kg Komunikat Przypominamy o konieczno?ci dokonania wp?aty na konto Ko?a na roczn? sk?adk? oraz ubezpieczenie do PZ?. Pieni?dze te musz? zosta? przekazane do ZO PZ? Szczecin do końca roku. Prosimy o wp?aty w najbli?szym czasie. Sk?adka normalna: 355 z?. Sk?adka ulgowa: 195 z?. Nieuregulowanie powy?szej kwoty skutkuje nieop?aceniem sk?adki przez skarbnika. Lista osób WINIEN / MA b?dzie dost?pna do wgl?du w przerwie na posiedzeniu zarz?du. KOLEDZY CH?TNI NA WYJAZD ZORGANIZOWANY NA ZAJ?CE DO K?. SZARAK KUTNO PROSZENI S? O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W TYM POLOWANIU DO PREZESA KO?A tel. 724 058 320 DO DNIA 15.11.2015r. Byk 14 nieregularny obustronnie koronny strzelony 01.11.2015 rejon 15A Dargod?dz 3 klasa wieku W zwi?zku z cz?stymi pytaniami kolegów o wysoko?? sk?adek cz?onkowskich na PZ? informujemy ,?e decyzj? Naczelnej Rady ?owieckiej nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 ustalono wysoko?? sk?adek cz?onkowskich na lata 2015-2019 ,które wynosz?: – normalna 355 z? (320+ubezpieczenie NNW i OC 35z?) – ulgowa 195 z? (160+ubezpieczenie NNW i OC 35z?). INFORMACJA !!!!!! W DNIACH 24-25.10.2015 ( SOBOTA/NIEDZIELA) ZAGRODA WYNAJ?TA NA IMPREZ? OKOLICZNO?CIOW?. Maciej KO?AKOWSKI Byk strzelony 12 pa?dziernika 2015,na rejonie 12A Dargobadz ,waga tuszy 117 kg,dziesi?tak nieregularny niekoronny. OTO PIERWSZY DZIK POZYSKANY PRZEZ NASZ? JEDYN? DIAN? W KOLE BRAWO KASIU !! Niech Ci Bór Darzy !!!!! Marcin GRZELAK, Byk strzelony na SZMANCU 29 09.2015 rok. Lech ZIó?KOWSKI Byk my?kus. Strzelony 08.10.2015 rejon 11 Ko?czewo. Waga tuszy 94 kg. Zarz?d ko?a na posiedzeniu w dniu 05.10.2015 w formie uchwa?y podj?? decyzj? o wstrzymaniu odstrza?u na dziki na terenach le?nych do odwo?ania: – ZAGRODA : wszystkie rejony za wyj?tkiem 17, 17A – LE?NICTWO DARGOB?DZ: 1, 2, 3, 4, 5. – LE?NICTWO KO?CZEWO: 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10 – LE?NICTWO ?ADZIN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jacek MICHALKIEWICZ. Byk strzelony 30.09.2015 rejon 12 Dargob?dz. Dwunastak nieregularny jednostronnie koronny waga tuszy 125 kg. ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZ?ONKóW KO?A ZAWIADOMIENIE ZARZ?D KO?A INFORMUJE, ?E SPOTKANIE KIEROWNIKóW GRUP ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE REJONóW POLOWA? ODB?DZIE SI? W DNIU 02.10.2015 NA ZAGRODZIE o godz. 16:00 Wojciech ZIó?KOWSKI Byk selekcyjny 10- tak pozyskany 22.09.2015 rejon 12 ?adzin. Waga tuszy 110kg, waga wieńca 5,8 kg. wiek 8 lat. Marek WOJCIECHOWSKI, Byk dwunastak obustronnie koronny regularny waga tuszy 145 kg, wiek 11 lat pozyskany Rejon 11 Ko?czewo 24.09.2015 r. Henryk SZYMA?SKI Byk my?kus pozyskany 29.08.2015 na 11 ksi??ka Dargobadz waga 181 wiek 11 lat Tadeusz Waligóra – dwunastak jednostronnie koronny nieregularny, wiek 11 lat, waga tuszy 155 kg. Pozyskany na rejonie 14A ksi??ka Ko?czewo 14.09.2015 Szymon Waligóra – czternastak obustronnie koronny nieregularny, wiek 11 lat, waga tuszy 142 kg. Pozyskany na rejonie 11 ksi??ka Ko?czewo 14.09.2015 INFORMACJA W DNIACH OD 17.09.2015 DO DNIA 20.09.2015 DO GODZINY 12:00 WSTRZYMUJE SI? ODSTRZA? JELENI BYKóW ZE WZGL?DU NA ODBYWAJ?CE SI? W TYCH DNIACH POLOWANIE KOMERCYJNE. PONADTO REZERWUJE SI? W TYCH DNIACH REJONY: KO?CZEWO 9B, 10A, 12, 12A, 13A, 14,14A, 15 DARGOB?DZ 10, 11, 12, 12A, 13, 14, ZAGRODA 15, 16, 17, 17A, 18, ?ADZIN 6, 7, 11A, 11B, 12, 12A, UPRZEJMIE PROSI SI? KIEROWNIKóW GRUP W/W REJONóW O PRZEGL?D URZ?DZE? ?OWIECKICH I TELEFON W TEJ SPRAWIE DO POD?OWCZEGO KO?A kol. Miros?awa NIEMCA INFORMACJA DO DNIA 31.08.2015 POZYSKALI?MY 421 DZIKóW SZANOWNI KOLEDZY !!!! W zak?adce ” Nasze Ko?o ?owieckie ? znajduje si? lista osób odpowiedzialnych za utrzymanie urz?dzeń ?owieckich na wyznaczonych rejonach polowań. KOLEDZY OTO NAKLEJKA KTóR? WYBRALI?MY WI?KSZO?CI? G?OSóW OSTATNIA SZANSA ABY CO? ZMIENI? DODA?. tumak-sekretarz@wp.pl A ?OWCZY MóWI? ?E NIE PRZEJD? !!!!!! 28.05.2015r. Prezentacja nowej inicjatywy poselskiej ws. rozwi?zania problemu szkód ?owieckich Link ROCZNY PLAN ?OWIECKI POZYSKANIA ZWIERZYNY GRUBEJ plik >>> zobacz Sierpień 2016 P W ? C P S N ? pa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AKTUALNA FAZA KSI??YCA moon phases Wszelkie prawa zastrze?one ? 2015 K? "TUMAK"

tumak-wolin.pl Whois

Domain Name: TUMAK-WOLIN.PL